Apie mus

sausio 20, 2021

Socialinės partnerystės centras savo veikla siekia didinti socialinę įtrauktį, tenkindami viešuosius interesus, įtraukdami vaikus, jaunimą ir kitus asmenis į regioninių, nacionalinių, tarptautinių programų įgyvendinimą, švietimo, sveikatos, socialinėje, kultūrinėje ir kitose srityse. Stipriname NVO sektorių regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
● Vykdome mokymus ir teikiame konsultacijas ţmogaus teisių, vaiko teisių apsaugos, sveikatos, švietimo, sporto, socialinėje ir kitose srityse;
● Plėtojame suaugusiųjų neformaliojo švietimo iniciatyvas įgyvendindami Erasmus plus projektus ir vystydami kitas projektines veiklas;
● Teikiame psichologines, socialines ir kitas kompleksines paslaugas vaikams, jaunimui bei asmenims (šeimai), esantiems krizinėje situacijoje;
● Užtikriname vaikų, jaunimo ir šeimos gerovę, įgyvendindami kryptingas laisvalaikio užimtumo, psichoaktyvių medţiagų vartojimo ir kitų priklausomybių prevencijos ir edukacines programas, ugdančias jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką bei kitus gebėjimus;
● Vykdome šeimos, vaikų, jaunimo, moterų, vyrų smurto prevencijos, intervencijos ir postvencijos veiklas;
● Ugdome socialinėje ir švietimo srityje dirbančių specialistų, savanorių kompetencijas, sudarome sąlygas kelti kvalifikaciją vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse;
● Siekiame vyrų ir moterų lygių teisių įtvirtinimo;
● Vykdome švietėjišką veiklą su emigrantais bei prieglobsčio prašytojo statusą turinčiais asmenimis.

Parašykite komentarą