SOCIAL PARTNERSHIP CENTRE

Our friends

Friends and partners

Ritter Sport Academy

In cooperation from July, 2015 we organize social, educational, sports and health promotion activities and projects for children and youth.

Nonformal education centre

In cooperation from 2012 we organize child-friendly activities and programmes for social inclusion. Centre provides nonformal learning, psychological and social services for children and their families in Utena and Vilnius.

Culture workers’ association

In cooperation from 2012 we implement common projects in the fields of culture, education, nonformal learning and social protection.

Vilnius city Naujamiescio education house

In cooperation from 2010 we organize cultural, social and educational events for children, methodological trainings for workers as well as sharing of “good practice”.

Socialinės partnerystės centras savo veikla siekia didinti socialinę įtrauktį, tenkindami viešuosius interesus, įtraukdami vaikus, jaunimą ir kitus asmenis į regioninių, nacionalinių, tarptautinių programų įgyvendinimą, švietimo, sveikatos, socialinėje, kultūrinėje ir kitose srityse. Stipriname NVO sektorių regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. ● Vykdome mokymus ir teikiame konsultacijas ţmogaus teisių, vaiko teisių apsaugos, sveikatos, švietimo, sporto, socialinėje ir kitose srityse; ● Plėtojame suaugusiųjų neformaliojo švietimo iniciatyvas įgyvendindami Erasmus plus projektus ir vystydami kitas projektines veiklas; ● Teikiame psichologines, socialines ir kitas kompleksines paslaugas vaikams, jaunimui bei asmenims (šeimai), esantiems krizinėje situacijoje; ● Uţtikriname vaikų, jaunimo ir šeimos gerovę, įgyvendindami kryptingas laisvalaikio uţimtumo, psichoaktyvių medţiagų vartojimo ir kitų priklausomybių prevencijos ir edukacines programas, ugdančias jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdţius, saviraišką bei kitus gebėjimus; ● Vykdome šeimos, vaikų, jaunimo, moterų, vyrų smurto prevencijos, intervencijos ir postvencijos veiklas; ● Ugdome socialinėje ir švietimo srityje dirbančių specialistų, savanorių kompetencijas, sudarome sąlygas kelti kvalifikaciją vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse; ● Siekiame vyrų ir moterų lygių teisių įtvirtinimo; ● Vykdome švietėjišką veiklą su emigrantais bei prieglobsčio prašytojo statusą turinčiais asmenimis.

Apie mus

Trumpai kas mes esame, ką darome ir ko siekiame
Do good - feel good!

Our moments

"MŪSŲ VIDEO"

"Video apie mūsų projektus"
Uploaded image

“Aukime kartu”

https://www.youtube.com/watch?v=tg5vGY2XXe8
Uploaded image

“Smurtui – ne!”

https://www.youtube.com/watch?v=tNp8IRLCrgI

Feedbacks

Your feedbacks on the Social Partnership Center

Mūsų projektas - "Smurtui - ne!"

Leave a message to us

Contact us if you are interested in our activities or if you have suggestions. Or maybe you would like to join our team?