Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektas “VŠĮ „Socialinės partnerystės centro“ institucinių gebėjimų stiprinimas bei viešųjų paslaugų teikimo gerinimas”

kovo 30, 2020

VšĮ “Socialinės partnerystės centras”, įgyvendindamas Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. A1-520 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ per I ketvirtį labai patobulino savo narių kompetenciją,  siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir gerinant savanoriškos veiklos kokybę. Buvo organizuojami  Žmogiškojo/asmenybės ir socialinio kapitalo stiprinimo mokymai, kurie sustiprino kompetencijas ugdant didesnius vaikų socialinius ir emocinius gebėjimus, organizuojant kryptingas veiklas vaikams, siekiant auginti socialiai atsakingą asmenybę, emocinės ir socialinės raidos sutrikimų prevenciją, savižudybių, priklausomybių ir prievartos prevenciją. Taip pat mokymai kvalifikacijos kėlimui Meno terapija ir meno terapijos metodų taikymas, skirti įvairių sričių specialistams, socialiniams darbuotojams bei kitiems asmenims, teikiantiems paslaugas krizines situacijas patiriantiems vaikams, jų šeimos nariams. Po mokymų buvo sustiprinta socialinė paslauga, nes vykdant veiklas, teikiant viešąsias paslaugas tikslinės grupės atstovams labiau padedama įgyti bazinių, socialiai atsakingai asmenybei būdingų bruožų, sustipriname socialinius emocinius ir dvasinius gebėjimus, kurie padės valdyti emocinius sutrikimus, agresiją, hiperaktyvumą bei padės sustiprinti motyvaciją ir pasitikėjimą savimi, padės savarankiškai pasirinkti ir priimti etiškus sprendimus, prisiimti atsakomybę, diegti tolerantiškumą.
Taip pat stiprinome VŠĮ „Socialinės partnerystės centro“ institucinius gebėjimus, didinome darbo efektyvumą, tobulinome darbuotojų, partnerių ir savanorių kompetencijas teisės ir verslumo mokymuose, kuriuos vedė itin aukštos kvalifikacijos ekspertas Dovydas Lysychas iš MB Verslo vadybos sistemos. Mokymų metu išsiaiškinome kaip geriau planuoti paslaugas, kaip įvertinti jų poreikį, kaip pasiūlyti tikslinei grupei įsitraukti į veiklas ir aktyviau reaguoti, dalyvauti užsiėmimuose, išsiaiškinome teisinius aspektus teikiant paslaugas.
VšĮ „Socialinės partnerystės centras“ vykdydamas veiklas pastebėjo, jog ypač mažesnėse savivaldybėse nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės nedalyvauja priimant svarbius viešojo valdymo sprendimus ir laiku neišreiškia nepritarimo tam tikriems sprendimams. Manome, kad bendruomenės turėtų labiau išmanyti savo teises ir pareigas, susijusias su viešojo valdymo sprendimų priėmimu, bei laiku komunikuotų su valstybės (savivaldybių) institucijomis ir (ar) verslo subjektais. Atsižvelgiant į tai, sudarėme ir išsiuntėme klausimyną savo partneriams dėl jų patirties ir įžvalgų viešojo valdymo sprendimų priėmime. Apibendrinę rezultatus bei toliau įgyvendindami šį projektą, teiksime siūlymus kompetentingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms bei veiksmingiau dalyvausime viešojoje politikoje.
20200111_133401

20200111_140818

20200111_173240

20200111_173255

20200112_123651

20200112_123909

20200112_130224 (1)

20200112_194345

20200325_101227

20200325_142921

20200325_143013

Parašykite komentarą